Overslaan en naar de inhoud gaan
#Estate planning

Vlabel houdt in nieuw standpunt rekening met Grondwettelijk Hof inzake buitenlandse erfbelasting

donderdag 12/08/2021
Decision making

Belastingplichtigen die uit de nalatenschap van een rijksinwoner in het buitenland aangehouden onroerende goederen verkrijgen, kunnen het in België opvorderbare successierecht verminderd zien met het bedrag van de erfbelasting geheven in het land waar die goederen worden aangehouden.

Wat vooraf ging

In een eerder nieuwsbericht op onze website bespraken we reeds de gevolgen van het arrest van 3 juni 2021 van het Grondwettelijk Hof (Nr. 80/2021). Hierin werd geoordeeld dat artikel 17 van het Wetboek van Successierechten het grondwettelijke gelijkheidsbeginsel schendt nu het geen verrekening toelaat voor in het buitenland betaalde erfbelasting op roerende goederen. Het verschil in behandeling tussen roerende en onroerende goederen kon voor het Grondwettelijk Hof niet door de beugel.

Standpunt VLABEL

In een door de Vlaamse Belastingdienst (Vlabel) op 29 juli 2021 gepubliceerd standpunt (nr. 21042) meldt VLABEL nu met deze rechtspraak rekening te zullen houden, in de fase van taxatie of bezwaar of in geval van verzoek tot ambtshalve ontheffing (desgevallend ook buiten de termijn van 5 jaar), zowel wat betreft de toepassing van artikel 17 van het Wetboek der Successierechten als wat betreft zijn tegenhanger, art. 2.7.5.0.4 VCF.

Wat VLABEL met de zinsnede ‘desgevallend ook buiten de termijn van 5 jaar’ bedoelt, is evenwel niet meteen duidelijk. In ondergeschikte orde had de Vlaamse Belastingdienst aan het Grondwettelijk Hof gevraagd om de gevolgen van een ongrondwettigheid voor het verleden te handhaven zodat belastingplichtigen die vroeger geen verrekening van de buitenlandse erfbelasting op roerende goederen hadden verkregen, niet zouden overgaan tot een rechtzetting. Op dit verzoek ging het Grondwettelijk Hof evenwel niet in waardoor belastingplichtigen om ambtshalve ontheffing kunnen verzoeken.

Ambtshalve ontheffing

De procedure van ambtshalve ontheffing heeft als doel om de teruggave te bekomen van de  te veel betaalde erfbelasting. In de Vlaamse Codex Fiscaliteit is deze procedure ingeschreven in artikel 3.6.0.0.1, 1ste lid VCF. Ter zake kan de dubbele (erf)belasting op roerende goederen, die door het Grondwettelijk Hof werd veroordeeld, worden opgeworpen als beweegreden.

Hiervoor is vereist dat de volgende bewijsdocumenten worden voorgelegd :

  • een behoorlijk gedateerd kwijtschrift van de in het buitenland betaalde erfbelasting (de datum van het kwijtschrift is bepalend voor de eventuele omrekening in euro);
  • een door de bevoegde buitenlandse overheid voor eensluidend verklaard afschrift van de aangifte en van de berekening van de rechten.

Daarnaast stelt VLABEL dat de verrekening slechts mogelijk is in de mate dat de betrokken roerende goederen voor de successierechten werden aangegeven of door VLABEL of de FOD Financiën werden toegevoegd aan het actief van de nalatenschap voor de berekening van de successierechten.

Er dient te worden opgemerkt dat voor de ambtshalve ontheffing de VCF voorziet in een verjaringstermijn van 5 jaar vanaf 1 januari van het jaar waarin de erfbelasting is gevestigd.

Voor aanslagen die zijn gevestigd na 1 januari 2017 zou er dus geen probleem mogen zijn. Voor aanslagen die zijn gevestigd voor 1 januari 2017 is de situatie evenwel onduidelijk, nu deze voor ambtshalve ontheffing niet meer in aanmerking komen wegens verjaring. VLABEL lijkt in haar standpunt evenwel te laten uitschijnen om ook buiten deze vijfjarige verjaringstermijn de verrekening toe te staan.

Besluit

Rechtzettingen voor het verleden lijken dus, mits voldaan is aan de voorwaarden van de ambtshalve ontheffing, mogelijk voor de teruggave van de teveel betaalde erfbelasting in deze gevallen.

Heeft u vragen over deze problematiek of heeft u te maken met deze dubbele erfbelasting? Ons team helpt u graag verder. 

Neem contact op met één van onze advocaten

Robby Ackermans

Robby Ackermans

Equity Partner

Contacteer
Peter Meeuwssen

Peter Meeuwssen

Equity Partner

Contacteer
Dirk De Groot

Dirk De Groot

Partner

Contacteer
Maurice Lamberts

Maurice Lamberts

Associate

Contacteer