Overslaan en naar de inhoud gaan
#Tax Law #Commercial Law #Successierechten

Verrekening buitenlandse successierechten voortaan ook voor roerende goederen

dinsdag 20/07/2021
Buitenlandse successierechten

Als u buitenlandse onroerende goederen erft van een Belg, betaalt u daar zowel in het buitenland als in België belasting op. Om die dubbele belasting te vermijden, voorziet de wet een verrekening. Voor roerende goederen gold die echter niet. Ongrondwettig, aldus het Grondwettelijk Hof. De verrekening wordt voortaan dus ruimer toegepast.

Belasting in het buitenland

Erft u een in het buitenland gelegen onroerend goed van een Belgische inwoner, dan moet u wellicht in dat land successierechten betalen op de waarde van dat goed. De meeste staten heffen een vorm van erfbelasting op onroerend goed dat in hun land ligt.

Belasting in België

Maar ook in België zal u op dat buitenlands onroerend goed successierechten moeten betalen. De erfbelasting wordt in België geheven op het volledige vermogen van de overledene, waar ter wereld dat vermogen zich ook bevindt.

Verrekening voor onroerende goederen

Om de gevolgen van deze dubbele belasting te milderen, werd in 1923 een verrekening ingevoerd en opgenomen in artikel 17 van het Wetboek Successierechten (voor Vlaanderen nu artikel 2.7.5.0.4 VCF).

Daarin staat dat als het actief van de nalatenschap van een rijksinwoner onroerende goederen bevat die in het buitenland liggen en die in dat land aanleiding geven tot het heffen van een erfbelasting, het verschuldigde successierecht, in de mate waarin het de belastbare waarde van die goederen treft, verminderd wordt met het bedrag van de in dat land geheven belasting, omgerekend in euro, op de datum van de betaling van die belasting.

Deze verrekening van de in het buitenland betaalde erfbelasting is echter beperkt tot de belasting op onroerende goederen. Betaalde u in het buitenland erfbelasting op roerende goederen zoals aandelen van een vennootschap met buitenlandse zetel of een bankrekening in het buitenland, dan kan u die verrekening met de Belgische erfbelasting volgens de wet niet toepassen. U betaalt dus dubbel!

Gelijkheidsbeginsel geschonden

Deze kwestie werd recent voorgelegd aan het Grondwettelijk Hof. In een arrest van 3 juni 2021 oordeelde het Hof dat het verschil in behandeling niet te verenigen valt met het gelijkheidsbeginsel. De reden waarom de regel werd ingevoerd, was net om dubbele erfbelasting te vermijden. Het Hof ziet niet in waarom dit enkel voor onroerende goederen mogelijk mag zijn.

Ruimere toepassing

Het Hof laat de rechter toe de wettelijke bepaling toe te passen met respect voor het gelijkheidsbeginsel. Dat betekent concreet dat voortaan ook verrekening toegelaten is voor in het buitenland betaalde erfbelasting op buitenlandse roerende goederen. Hopelijk zal ook de fiscale administraties hier zo snel mogelijk een officieel en duidelijk standpunt over innemen.

Voor het verleden zijn de zaken nog niet zo duidelijk. De Vlaamse regering had gevraagd dat de gevolgen van de ongrondwettige regel voor het verleden gehandhaafd zouden blijven. Die vraag heeft het Grondwettelijk Hof verworpen. Dat betekent dat rechtzettingen voor het verleden mogelijk zijn. De diverse regionale regels over teruggave of ontheffing moeten daarvoor onder de loep genomen worden.

Hebt u vragen over deze problematiek of hebt u te maken met deze ongrondwettige dubbele erfbelasting? Ons team helpt u graag verder.

Neem contact op met één van onze advocaten

Dirk De Groot

Dirk De Groot

Partner - Advocaat

Contact