Overslaan en naar de inhoud gaan

Algemene
voorwaarden

Fietsers

 1. MOORE LAW is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (BV) naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel gevestigd te 1020 Brussel, Esplanade 1 bus 88, KBO 555.651.236
 2. De Belgische advocaten die werkzaam zijn bij MOORE LAW hebben de toelating om in België het beroep van advocaat uit te oefenen en zijn allen ingeschreven bij één of meerdere Balies afhankelijk van het rechtsgebied alwaar zij gevestigd zijn zoals nader aangeduid op het briefpapier en de website
 3. Deze algemene voorwaarden gelden voor de diensten geleverd door MOORE LAW, haar vennoten, medewerkers en stagiairs en door alle andere personen die samenwerken met MOORE LAW of waarvoor MOORE LAW verantwoordelijk is
 4. De cliënt verbindt zich ertoe alle gegevens en inlichtingen, desgevallend gestaafd met stukken, te verstrekken. De cliënt staat in voor de juistheid, de volledigheid en de betrouwbaarheid van de door of namens hem aan MOORE LAW verstrekte informatie. De cliënt verbindt zich ertoe om MOORE LAW tijdig in te lichten omtrent te ondernemen procedurele initiatieven en om alle mogelijke akten welke aan cliënten ter kennis worden gebracht en/of betekend in het kader van gerechtelijke procedures en/of betwistingen onverwijld aan MOORE LAW over te maken
 5. Alle opdrachten van cliënten worden geacht uitsluitend te zijn gegeven aan en tevens te zijn uitgevoerd door MOORE LAW, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De opdracht wordt geacht voor onbepaalde tijd te zijn verstrekt, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen dan wel uit de aard van de opdracht voortvloeit dat deze voor bepaalde tijd of voor een bepaald project is verstrekt. De opdracht kan te allen tijde door ieder van de partijen schriftelijk worden opgezegd
 6. MOORE LAW zal als dominus litis alle mogelijke inspanningen leveren om het door de cliënt beoogde resultaat te behalen, zonder hieromtrent garanties te kunnen bieden. MOORE LAW streeft steeds naar optimale bijstand en naar correctheid van de gegeven raadgevingen in overeenstemming met de huidige stand van wetgeving, jurisprudentie en rechtsleer, maar zal niet aansprakelijk kunnen worden gesteld voor de incorrecte of frauduleuze intenties van de cliënt, waardoor er oneigenlijk gebruik zou worden gemaakt van de verleende bijstand
 7. De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de cliënt. Derden kunnen aan de verrichte werkzaamheden en de resultaten daarvan geen rechten ontlenen
 8. De tarieven zijn exclusief 21% btw, algemene kantoorkosten (forfaitair 6%) en specifiek dossiergebonden kosten
 9. De ereloonstaten van MOORE LAW zijn betaalbaar binnen de 30 dagen na factuurdatum. Indien de cliënt niet akkoord gaat met het bedrag van de ereloonstaat, dient hij deze binnen de 8 dagen schriftelijk te protesteren. In geval van niet-betaling op de vervaldatum worden de in de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bedoelde interesten en 10 % verhoging van het totaalbedrag van rechtswege verschuldigd
 10. Ingeval de cliënt een beroep doet op een rechtsbijstandsverzekeraar, blijft cliënt steeds gehouden om de ereloonstaten te betalen aan MOORE LAW ten belope van het gedeelte van de ereloonstaten dat niet betaald wordt door de rechtsbijstandsverzekeraar
 11. Indien de cliënt een laag inkomen of een uitkering geniet, kan hij aanspraak maken op de aanstelling van een advocaat via het Bureau voor Juridische Bijstand (BJB). Informatie over de inkomensgrenzen vindt u op www.advocaat.be
 12. De beroepsaansprakelijkheid van MOORE LAW, haar vennoten, medewerkers en stagiairs is via de Orde van Vlaamse Balies verzekerd bij Ethias, Sterrekundelaan 19, 1210 Brussel, en is aanvullend verzekerd bij AIG Europe, Pleinlaan 11, 1050 Brussel en Ethias, Rue des Croisiers 24, 4000 Luik. De polis verleent dekking over de hele wereld voor activiteiten die de verzekerden uitvoeren vanuit hun in België gevestigd kantoor, met uitzondering van de eisen die tegen de verzekerden ingesteld worden in de VS of Canada
 13. De aansprakelijkheid van MOORE LAW, haar vennoten, medewerkers en stagiairs is beperkt tot het bedrag van de door MOORE LAW onderschreven professionele verzekeringspolissen en binnen de grenzen van de dekking. Het verzekerde bedrag bedraagt momenteel 3.750.000 euro. Op uitdrukkelijk verzoek van de cliënt kan voor een specifiek dossier een verzekering voor een hoger bedrag worden afgesloten, mits het betalen van een bijkomende premie door de cliënt. In elk geval vervalt iedere aanspraak tot schadevergoeding indien niet binnen een jaar nadat de feiten waarop de aanspraak is gebaseerd bij de cliënt bekend waren of redelijkerwijze bekend konden zijn geweest, die aanspraak bij de bevoegde rechter aanhangig is gemaakt
 14. Behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding is MOORE LAW niet aansprakelijk voor de prestaties geleverd door derden, waarop zij een beroep doet
 15. Documenten, berichten en gegevens van welke aard ook die door MOORE LAW aan de cliënt worden toegezonden per e-mail, ongeacht of deze vertrouwelijke informatie bevat, worden niet geëncrypteerd. Alle elektronische communicatie is louter indicatief en kan niet tot aansprakelijkheid van MOORE LAW leiden, behoudens bijlagen in PDF ondertekend namens MOORE LAW. MOORE LAW doet redelijke inspanningen om e-mails en bijlagen te vrijwaren van virussen of andere defecten die tot beschadiging van een computer of IT-systeem zouden kunnen leiden. Het behoort echter tot de verantwoordelijkheid van de cliënt om alle nodige maatregelen te nemen ter bescherming en vrijwaring van diens computer of IT-systeem. MOORE LAW aanvaardt geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor enig verlies of schade die zou kunnen voortvloeien uit het ontvangen of niet ontvangen of het gebruiken of niet gebruiken van elektronische communicatie of documenten vanwege MOORE LAW
 16. MOORE LAW, alsook alle personen die bij de uitvoering van een opdracht van een cliënt zijn ingeschakeld, kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen, hierbij inbegrepen vroegere medewerkers (met inbegrip van hun erfgenamen), indien zij aansprakelijk worden gesteld nadat zij MOORE LAW hebben verlaten
 17. Afhankelijk van de aard van de diensten die MOORE LAW aan u dient te verstrekken, is het mogelijk dat MOORE LAW verplicht is de wetgeving en baliereglementering inzake antiwitwas- en antiterrorismefinanciering strikt na te leven. In dergelijk geval, is MOORE LAW voornamelijk gehouden tot een identificatie- en waakzaamheidsplicht ten aanzien van de cliënt. In dat kader is MOORE LAW verplicht informatie over de identificatie, de kenmerken van de cliënt en doel en aard van de verrichting te verzamelen en te bewaren gedurende 10 jaar. MOORE LAW kan, met het oog hierop, overgaan tot het uitvoeren van controles met behulp van externe elektronische databanken. De Cliënt is zich bewust van de uitgebreide identificatieverplichtingen die worden opgelegd door de geldende preventieve antiwitwaswetgeving en aanvaardt dat de hiermee in overeenstemming zijnde kosten en erelonen worden in rekening gebracht. Deze procedure vergt de medewerking van de cliënt en verplicht cliënten die werken onder de vorm van rechtspersoon of andere juridische constructie om hun advocaat mee te delen wie de uiteindelijke begunstigde achter deze rechtsvorm is. De cliënt verbindt zich ertoe om MOORE LAW te informeren van elke wijziging die zijn of haar status kan beïnvloeden. De cliënt verbindt zich ertoe de door MOORE LAW gevraagde informatie op eerste verzoek te bezorgen. De gegevens die u ons bezorgt, worden uitsluitend gebruikt om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen. Indien de cliënt de informatie weigert te verstrekken, nadat deze werd opgevraagd, zal MOORE LAW de zakelijke relatie niet kunnen aangaan en, indien wij reeds voorlopig hebben opgetreden, zullen wij zijn verdere tussenkomst moeten beëindigen.  Daarnaast verplicht de antiwitwaswetgeving een advocaat in bepaalde omstandigheden om mogelijke vermoedens van witwassen of van financiering van terrorisme waarin de cliënt zou betrokken zijn, te melden aan de Stafhouder van zijn/haar balie. MOORE LAW is niet aansprakelijk jegens de Cliënt voor de gevolgen van enige rapportering die te goeder trouw wordt gedaan
 18. MOORE LAW kan deze algemene voorwaarden van tijd tot tijd en zonder voorafgaand bericht aanpassen. De aangepaste voorwaarden zijn van toepassing op alle daaropvolgende rechtsverhoudingen met de Cliënt
 19. Uitsluitend het Belgisch recht is van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen cliënten en MOORE LAW
 20. Partijen zullen ernaar streven hun eventuele geschillen in der minne te regelen. Indien u een klacht heeft, kan u in eerste instantie in overleg treden met de advocaat die uw dossier behandelt of met één van de vennoten van MOORE LAW op het adres, telefoon- en faxnummer of via e-mail zoals op onze website vermeld. Indien er na overleg geen oplossing gevonden wordt, kan u  met uw klacht terecht bij de Ombudsdienst Consumentengeschilen Advocatuur (OCA), Staatsbladstraat 8 te 1000 Brussel, telefoon 02 307 72 20, telefax 02 307 72 21 en e-mail oca@ligeca.be. U kan dan ook terecht bij de Stafhouder van Orde van Advocaten waarvan de betrokken advocaat lid is. Enkel de rechtbanken van Brussel zijn bevoegd, onverminderd het recht voor MOORE LAW om gerechtelijke stappen te ondernemen voor de rechtbanken van het rechtsgebied van de cliënt