Overslaan en naar de inhoud gaan
#Tax Law #Commercial Law

Privaat vastgoed staat gunstregime familiale vennootschap niet in de weg

dinsdag 29/06/2021
Gunstregime familiale bedrijven

Een belastingplichtige mag het tegenbewijs leveren dat er een reële economische activiteit bestaat in hoofde van een familiale vennootschap. Zelfs als een gebrek aan zo'n activiteit vermoed wordt en de vennootschap ook privaat vastgoed op haar balans heeft staan.

Deze uitspraak van de rechtbank van eerste aanleg in Gent was een primeur en wordt nu bevestigd door het hof van beroep in Gent in een tussenarrest van 1 juni 2021.

Over welke concrete feiten ging de uitspraak?

Deze zaak betrof een vennootschap die op grond van de boekhoudkundige parameters van de Vlaamse Belastingdienst geen reële economische activiteit zou hebben om te kunnen genieten van het gunstregime. Naast velden, loodsen en een winkel bezat de vennootschap ook een appartementsgebouw en een woonhuis. Vlabel beschouwde die als privaat vastgoed. Toch was het overduidelijk dat de vennootschap wel degelijk een economische activiteit uitoefende. Zij baatte een slagerij uit waarvoor zij ook haar eigen dieren kweekte.

Wat zegt de wet?

De wet bevat een vermoeden dat er geen reële economische activiteit bestaat en dus een uitsluiting van het gunstregime. Daarvoor moet cumulatief aan twee parameters in de jaarrekening voldaan zijn.

  • De terreinen en gebouwen opgenomen in rekening 22 van de balans bedragen meer dan 50% van het actief.
  • De bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen, balanspost 62, bedragen niet meer dan 1,5% van het totale actief.

De wet laat wel toe om het tegenbewijs te leveren dat de betrokken vennootschap wel degelijk een reële economische activiteit heeft.

Wat zegt Vlabel?

In dit concrete geval weigerde de Vlaamse Belastingdienst Vlabel het gunstregime voor familiale vennootschappen toe te passen. De reden was dat de betrokken vennootschap geen reële economische activiteit zou hebben op basis van de boekhoudkundige parameters.

In een Omzendbrief 2015/2 stelt Vlabel bovendien dat het geen tegenbewijs aanvaardt als er ook privaat vastgoed in de vennootschap aanwezig is. Volgens de Vlaamse belastingdienst kan het nooit de bedoeling van de wetgever zijn om privaat vastgoed onder het gunsttarief te laten vallen.

Wat zegt de rechter?

Nadat op 4 februari 2020 de belastingplichtige in eerste aanleg gelijk kreeg, oordeelt nu ook het hof van beroep van Gent in een tussenarrest van 1 juni 2021 dat het tegenbewijs geleverd is. Het begrip reële economische activiteit moet volgens de beroepsrechter in zijn gewone betekenis begrepen worden bij gebrek aan nadere bepaling. Nergens staat dat de vaste activa nuttig moeten zijn voor de economische activiteit. Volgens het hof wordt overtuigend aangetoond dat er wel degelijk een reële economische activiteit aanwezig is. Belangrijk is dat het hof ook vastgoedactiviteiten niet uitsluit als economische activiteit.

Reële economische activiteit is enige criterium

Door deze twee gerechtelijke uitspraken lijkt het standpunt van de Vlaamse Belastingdienst over het tegenbewijs niet langer houdbaar. Het enige criterium is dat de vennootschap een reële economische activiteit moet hebben. En dat kan op verschillende manieren bewezen worden.

Met deze uitspraak is de kous nog niet af. Het hof van beroep heropent de debatten. Het wenst nu na te gaan of er geen discriminatie bestaat tussen familiale vennootschappen en familiale ondernemingen die privaat vastgoed aanhouden. In dat laatste geval zijn onroerende goederen die hoofdzakelijk bestemd zijn om in te wonen, uitgesloten van het gunstregime. Wordt dus nog vervolgd.

Hebt u hier nog vragen over of wenst u advies over uw persoonlijke situatie. Onze experten staan u graag met raad en daad bij.

Neem contact op met één van onze advocaten

Dirk De Groot

Dirk De Groot

Partner - Advocaat

Contacteer