Overslaan en naar de inhoud gaan
#Tax & Legal #RSZ

Nieuw KB geeft richtlijnen voor behandeling van sociale zekerheid auteursrechten

maandag 26/06/2023

Een Koninklijk Besluit van 7 april 2023 legt de krijtlijnen vast voor de vrijstelling van sociale zekerheidsbijdragen van auteursrechten. Een vergoeding voor deze auteursrechten wordt onder bepaalde voorwaarden niet aanzien als loon voor de sociale zekerheid. De ambitie van de regering was om de regeling rond auteursrechten fiscaal en sociaal volledig op elkaar af te stemmen. Vraag blijft of deze ambitie volledig waargemaakt is.

Auteursrechten fiscaal en sociaal

Na de saga over de fiscale regeling van de IP-rewards (Intellectual Property zoals auteursrechten), was er ook op het vlak van sociale zekerheid meer duidelijkheid nodig. In het verleden oordeelde de rechtspraak dat, ongeacht wat de belastingdiensten aanvaarden, de overdracht van de vermogensrechten voortvloeiend uit auteursrechtelijke creaties, loon is. Dat betekent dat er sociale bijdragen op verschuldigd zijn.

Een recent Koninklijk Besluit bepaalt nu wanneer auteursrechten vrijgesteld zijn van sociale zekerheidsbijdragen.De vrijstellingsregeling trad in werking op 1 januari 2023.

Toepassingsgebied en voorwaarden vrijstelling auteursrechten sociale zekerheid

De RSZ-vrijstelling geldt voor de vergoeding die u als werkgever betaalt voor de overdracht door uw werknemer:

  • van auteursrechten en naburige rechten, alsook van de wettelijke en verplichte licenties die bij wet zijn geregeld, bedoeld in boek XI, titel 5, van het Wetboek van economisch recht of in analoge bepalingen van buitenlands recht;
  • die betrekking hebben op originele werken van letterkunde of kunst zoals bedoeld in artikel XI.165 van het Wetboek van economisch recht of op prestaties van uitvoerende kunstenaars zoals bedoeld in artikel XI.205 van hetzelfde Wetboek;
  • met het oog op de exploitatie of het daadwerkelijk gebruik van deze rechten.

Er is daarenboven vereist dat de rechthebbende van de auteursrechten:

  • ofwel beschikt over een kunstwerkattest;
  • ofwel, bij gebrek daaraan, de rechten met betrekking tot het door het auteursrecht beschermde werk of beschermde prestatie overdraagt of in licentie geeft aan een derde voor mededeling aan het publiek, voor openbare uitvoering of opvoering, of voor reproductie.

Daarenboven moet u als werkgever wat volgt aantonen.

  • Zowel het loon als de vergoeding voor de overdracht of het in licentie geven van auteursrechten of naburige rechten maakt hoogstens 30% uit van het loonpakket.
  • De vergoedingen zijn marktconform.
  • De vergoedingen staan vermeld in de RSZ-kwartaalaangifte.

Verbod tot omzetting van bestaand loon

Het KB voorziet ook in een verbod om bestaand loon om te zetten in een vergoeding voor auteursrechten. Er geldt een uitzondering voor bestaande vergoedingen die de voorbije jaren niet aan de RSZ, maar wel aan de belastingdiensten werden aangegeven. Deze regularisatie moet wel voor 30 juni 2023 uitgevoerd zijn.

Gemiste kans om duidelijkheid te scheppen?

De RSZ vermeldt dat het om dezelfde vergoedingen gaat als bedoeld in de fiscale wetgeving. Het is wel opmerkelijk dat de tekst van het KB niet uitdrukkelijk verwijst naar de fiscale regeling van artikel 17, § 1, 5° van het WIB 92. Aangezien er nog veel onduidelijkheid en twijfels bestaan over de fiscale regeling, blijft de vraag of de RSZ de voorwaarden op dezelfde manier zal interpreteren als de belastingdiensten.

Hebt u nog vragen over dit onderwerp? Neem zeker contact op.

Neem contact op met één van onze advocaten

Dylan Casaer

Dylan Casaer

Partner - Advocaat

Contact