Overslaan en naar de inhoud gaan
#Commercial Law

Corona-proof: herstructurering van uw vennootschap

donderdag 03/09/2020

Ingevolge de huidige Coronatijden en de hieraan gekoppelde onzekerheid rijst meer en meer de vraag bij ondernemers of hun vennootschap, en in het verlengde daarvan hun vennootschapsstructuur, Corona-proof is.

Vragen die voornamelijk rijzen zijn :

 • Is mijn vennootschap gewapend tegen een tweede lockdown?

 • Kan ik een deel van mijn vennootschapsvermogen veilig stellen voor het risico verbonden aan mijn exploitatierisico?

 • Kan ik als ondernemer handelingen stellen om het vertrouwen van derden (schuldeisers/financiële instellingen) in mijn vennootschap te herstellen en de continuïteit van mijn dienstverlening te waarborgen?

 • enz.

Het doorvoeren van een (partiële) splitsing, fusie, inbreng van een algemeenheid/bedrijfstak behoren tot de mogelijkheden om de ondernemer een antwoord te bieden op bovenstaande verzuchtingen.

Een splitsing zou kunnen worden overwogen indien:

 • er diverse onafhankelijke activiteiten worden gevoerd binnen eenzelfde vennootschap, welke men naar de toekomst toe in afzonderlijke vennootschappen onder brengt;

 • er vastgoed/overige overtollige bestanddelen aanwezig zijn in de vennootschap welke men wenst af te scheiden van het ondernemingsrisico;

 • enz.

Een fusie tussen vennootschappen zou kunnen worden overwogen indien:

 • men de vermogens van verschillende (groeps)vennootschappen wil samenvoegen met het oog op het verhogen van de solvabiliteit van de vennootschap en het vertrouwen van derden (schuldeisers, financiële instellingen, …) in de vennootschap wenst te herstellen.

 • men het aantal groepsvennootschappen wenst te beperken met het oog op:

  • een meer gecentraliseerd beleid;

  • een administratieve besparing;

  • vereenvoudiging van de structuur

  • enz.

 Een inbreng in natura, waarbij de inbrengende vennootschap een bedrijfstak of algemeenheid zou inbrengen in een dochtervennootschap, zou kunnen worden overwogen indien men het exploitatierisico wenst in te brengen in een afzonderlijke vennootschap, doch men de controle over deze nieuw opgerichte vennootschap wenst toe te bedelen aan de moedervennootschap.

Aangezien elk van voormelde herstructureringsmodaliteiten een belangrijke impact zal hebben op de werking van de vennootschap bij het doorvoeren van een herstructurering de nodige voorzichtigheid aan de dag moeten worden gelegd.

 

Enkele specifieke aandachtspunten die bij het doorvoeren van een dergelijke herstructurering (voorafgaand) in acht dienen te worden genomen, betreffen de volgende :

1.      Cijfermatige/Boekhoudkundige analyse

Een van de belangrijkste aandachtspunten betreft de impact van de herstructurering op de boekhoudkundige cijfers van de vennootschap.

Aangezien een herstructurering vaak is ingegeven vanuit de idee de continuïteit van de vennootschap(-sgroep) te bestendigen, kan het belang van een concrete cijfermatige analyse niet worden onderschat.

Immers is het niet ondenkbaar dat net ingevolge het doorvoeren van de herstructurering de discontinuïteit van de betrokken vennootschappen in de hand wordt gewerkt, wat uiteraard geenszins de bedoeling kan en mag zijn.

Deze analyse zal zowel van belang zijn voor het bestuursorgaan (cfr. bestuurdersaansprakelijkheid) als voor eventuele financiële instellingen die hun akkoord zullen moeten verlenen met de geplande verrichting indien de betrokken vennootschappen lopende financieringen hebben.

2.      Fiscale analyse

a.      Directe belastingen

De wetgever heeft een specifieke procedure voorzien op basis waarvan herstructureringen, mits naleving van bepaalde voorwaarden, kunnen worden doorgevoerd met gesloten beurzen.

De basisvoorwaarde om een transactie te kunnen doorvoeren met neutraliteit op het vlak van directe belastingen betreft het gegeven dat de verrichting niet als hoofddoel belastingfraude of -ontwijking mag hebben.

Aangezien deze voorwaarde niet objectief meetbaar is laat zij ruimte voor interpretatie.

Een correcte en objectieve analyse van de niet-fiscale motieven die aan de basis liggen van de geplande herstructurering is dan ook vereist om de eventuele neutraliteit van de geplande transactie te kunnen inschatten.

b.     Registratierechten

Het doorvoeren van een herstructurering zal in bepaalde gevallen aanleiding geven tot de verschuldigdheid van registratierechten.

Gelet op het tarief van de evenredige registratierechten (10,00 % in Vlaanderen en 12,5 % in Wallonië en Brussel) gekoppeld aan een vaak grote heffingsgrondslag,  kan de kost hieraan verbonden snel oplopen, waardoor voldoende voorzichtigheid vereist is.

Al te vaak wordt immers een vrijstelling geclaimd, waarvan de toepassing voor interpretatie vatbaar is.

Voorgaande is te wijten aan het gegeven dat de toepassingsvoorwaarden ruimte laten voor interpretatie.

Ook hier is dus een correcte en objectieve analyse aangeraden en is het niet aangewezen zich al te gemakkelijk op een vermeende vrijstelling te beroepen (met alle mogelijke gevolgen vandien bij registratie).

c.      BTW

Een bijkomend fiscaal aandachtspunt bij het doorvoeren van een herstructurering betreft de belasting op de toegevoegde waarde (btw), waarbij een dubbele voorzichtigheid vereist is.

In eerste instantie zal moeten worden nagegaan of de geplande verrichting op het vlak van btw neutraal zal kunnen geschieden. De vereiste controle zal hier grotendeels gelijk lopen aan de controle die vereist is om de neutraliteit op het vlak van registratierechten (zie hierboven) te claimen.

Een bijkomend aandachtspunt inzake deze materie is echter dat het doorvoeren van een herstructurering aanleiding kan geven tot een (belangrijke) herzieningsproblematiek.

Gelet op het voorgaande kan ook het belang van een grondige btw-analyse voorafgaand aan het doorvoeren van een herstructurering niet worden onderschat. 

3.      Administratieve consequenties

Los van de cijfermatige en fiscale consequenties verbonden aan het doorvoeren van een herstructurering, zoals vermeld hierboven, dient bovendien in diverse gevallen rekening te worden gehouden met een aantal administratieve consequenties (overdracht personeel, nieuw btw-nummer, enz).

Een voorafgaande analyse van de impact van het doorvoeren van een herstructurering is dan ook op dit vlak ten zeerste aangewezen.

We kunnen besluiten met de vaststelling dat het gelet op de huidige « bizarre » tijden niet ondenkbaar is dat u als ondernemer voldoende zekerheid wenst in te bouwen in uw bestaande activiteiten ten einde de continuïteit van de vennootschap te waarborgen , dan wel zich wenst te wapenen tegen eventuele toekomstige tegenslagen.

Het doorvoeren van een herstructurering van uw vennootschapsgroep kan in bepaalde gevallen de oplossing zijn om voormelde doelstellingen te realiseren.

Gelet op de impact van een dergelijke herstructurering op de vennootschap(-sgroep) is het echter van het grootste belang een goed overzicht te behouden en voorafgaand aan het uitrollen van de herstructurering de vereiste cijfermatige en fiscale analyses door te voeren zodat wordt vermeden bij uitvoering van de herstructurering met ongewenste consequenties te worden geconfronteerd.

 

Indien u zou overwegen een herstructurering door te voeren en graag een integrale, dan wel partiële haalbaarheidsanalyse wenst te bekomen, aarzel dan niet om ons te contacteren.

Neem contact op met één van onze advocaten

Gert-Jan Van Der Gucht

Gert-Jan Van Der Gucht

Partner

Contacteer