Overslaan en naar de inhoud gaan
#HR legal #Werknemers

Wat moet u als werkgever weten over de gewijzigde vakantiewetgeving?

dinsdag 26/03/2024

De regering nam verschillende maatregelen om de arbeidsregels in lijn te brengen met de Europese reglementering inzake het recht op jaarlijks verlof. Sinds 2024 gelden nieuwe regels voor de overdracht van vakantiedagen, ziekte of ongeval tijdens vakantiedagen en de verrekening van enkel vertrekvakantiegeld. Een aanpassing van uw arbeidsreglement is nodig.

Overdracht van vakantiedagen

Voor 2024

Werknemers die hun vakantiedagen niet konden opnemen voor het einde van het kalenderjaar verloren deze vakantiedagen.

Vanaf 2024

Werknemers kunnen de vakantiedagen die ze niet kunnen opnemen voor het einde van het kalenderjaar nog opnemen binnen 24 maanden na het vakantiejaar. Dat geldt wel in bepaalde situaties, met name:

 • Een (arbeids)ongeval en (beroeps)ziekte
 • Moederschapsrust of vaderschapsverlof (omgezette moederschapsrust bij hospitalisatie of overlijden van de moeder)
 • Geboorte- en adoptieverlof
 • Profylactisch verlof en profylactisch borstvoedingsverlof
 • Verlof voor pleegzorg en pleegouderverlof.

Als werkgever betaalt u deze dagen al uit in december van het kalenderjaar tijdens hetwelk de ziekte- of verlofperiode zich voordeed. Uw werknemer ontvangt het vakantiegeld dus vooraf, en niet op het moment van zijn of haar daadwerkelijke vakantie.

Ziekte of ongeval tijdens vakantiedagen

Voor 2024

Vakantiedagen van werknemers die ziek werden voor of tijdens hun vakantie werden omgezet in ziekteverlof als de ziekte zich voordeed voor de vakantie. Ze waren verloren als de ziekte aanving tijdens hun vakantie.

Sinds 2024

Sinds 1 januari wordt dat onderscheid niet langer gemaakt. Werknemers die ziek worden tijdens hun vakantieperiode kunnen hun vakantiedagen, onder bepaalde voorwaarden, op een latere datum opnemen.

Uw werknemer moet u als werkgever:

 • Verwittigen van zijn of haar verblijfplaats
 • Een geneeskundig getuigschrift bezorgen
 • Melden of de vakantiedagen direct na de ziekteperiode opgenomen worden of later

De formaliteiten die uw werknemers moeten naleven voor het behoud van deze vakantiedagen moet u vastleggen in uw arbeidsreglement.

Verrekening van enkel vertrekvakantiegeld

Sinds 1 januari 2024 zijn de regels met betrekking tot de verrekening van enkel vertrekvakantiegeld voor bedienden gewijzigd. De verrekening van het dubbel vakantiegeld blijft ongewijzigd.

Die nieuwe berekening is belangrijk bij uitdiensttreding en wijziging van werkgever. Ze omvat twee stappen:

 1. U betaalt als werkgever bij het opnemen van verworven vakantiedagen op basis van een vakantieattest, een bedrag gelijk aan 10% van het bruto dagloon. Deze betaling vindt plaats op het moment van opname van de vakantiedagen door de bediende. De verrekening vindt dus niet meer in één keer plaats.
 2. In december van het jaar of bij eerdere beëindiging van de arbeidsovereenkomst wordt een eindverrekening gemaakt van het vertrekvakantiegeld voor enkel vakantiegeld. Twee scenario’s zijn mogelijk:
 • Als er te weinig enkel vakantiegeld is betaald tijdens het vakantiejaar, moet u als werkgever het ontbrekende bedrag aan de bediende betalen.
 • Als er te veel enkel vakantiegeld is betaald tijdens het vakantiejaar, mag u als werkgever het te veel betaalde bedrag inhouden op het loon van de bediende. Dat wordt beschouwd als een voorschot op het loon van de maand december (of de maand van uitdiensttreding).

Pas uw arbeidsreglement aan!

De nieuwe regels verplichten u om uw arbeidsreglement te updaten. De ervaring leert dat veel bedrijven dat niet tijdig doen. Bent u in dat geval, maak er dan het best snel werk van. Niet enkel kan de sociale inspectiedienst boetes uitschrijven, maar bij een betwisting met een werknemer kan zich dat tegen u als werkgever keren. Zie het arbeidsreglement niet alleen als een verplicht document. Het is ook een opportuniteit om richtlijnen te bepalen die voor al uw werknemers gelden.

Wenst u begeleiding bij het updaten van uw arbeidsreglement of hebt u nog vragen. We helpen u met veel plezier verder.

Neem contact op met één van onze advocaten

Dylan Casaer

Dylan Casaer

Partner - Advocaat

Contact
Samya Ouahyani

Samya Ouahyani

Senior Associate - Advocaat

Contact