Overslaan en naar de inhoud gaan

Fiscale regularisatie 2016: richtlijnen

donderdag 03/12/2015

Graag schetsen wij – op basis van een weliswaar nog niet finaal goedgekeurde tekst - de voorwaarden en modaliteiten van de nieuwe fiscale regularisatie.

1) Wie kan regulariseren?

Natuurlijke personen : aan de personenbelasting onderworpen rijksinwoners en de aan de belasting van niet-inwoners onderworpen niet-inwoners.

Rechtspersonen: binnenlandse vennootschappen onderworpen aan de vennootschapsbelasting, de burgerlijke vennootschappen of verenigingen zonder rechtspersoonlijkheid, de rechtspersonen onderworpen aan de rechtspersonenbelasting, buitenlandse belastingplichtigen onderworpen aan de belasting der niet-inwoners.

2) Welke type inkomsten en kapitalen

2.1. Algemeen

Geregulariseerde overige inkomsten:

 • Onroerende inkomsten
 • Roerende inkomsten
 • Diverse inkomsten

De belastingplichtige moet aantonen dat deze inkomsten een andere aard hebben dan deze van beroepsinkomsten.

 • Inkomsten van een juridische constructie
 • Inkomsten van een buitenlandse bankrekening
 • Inkomsten van een buitenlandse levensverzekering

Geregulariseerde beroepsinkomsten

 • Inkomsten waarvan de belastingplichtige niet kan aantonen dat ze een andere aard hebben dan beroepsinkomsten

Geregulariseerde BTW-handelingen

 • De aan BTW onderworpen handelingen

Fiscaal verjaarde kapitalen

Indien de aangever ervoor opteert om het fiscaal verjaarde kapitaal of de fiscaal verjaarde (overige) inkomsten niet te regulariseren, moet hij kunnen aantonen middels schriftelijk bewijs dat het niet geregulariseerd vermogen in het verleden reeds zijn normaal belastingregime heeft ondergaan (wit vermogen). Indien hij dit niet kan aantonen of slechts gedeeltelijk dan zal ook het (deel) van dat fiscaal verjaarde kapitaal / inkomsten moeten worden geregulariseerd. De bewijslast en het bewijsrisico liggen bij de aangever.

Er wordt geen onderscheid meer gemaakt tussen gewone fiscale fraude en ernstige fiscale fraude al dan niet georganiseerd.

Sociale bijdragen: sociale bijdragen verschuldigd op de beroepsinkomsten van zelfstandigen

2.b.Uitsluitingen

De gewestelijke belastingen, zoals bijvoorbeeld de successierechten (erfbelastingen) en registratierechten blijken (voorlopig) uitgesloten te zijn uit de nieuwe regeling.

Er zal overleg worden gepleegd met de gewesten om de mogelijkheid van een fiscale regularisatie inzake gewestelijke belastingen eveneens te voorzien voor die belastingen waarvoor de federale overheid nog de dienst van de belasting verzekert (d.i. wat het Brusselse en Waalse Gewest betreft). Verder zal er ook overleg worden gepleegd met het Vlaams Gewest. Er verdient aanbeveling dat er op dit vlak ook duidelijkheid komt.

3) Regularisatieheffing

3.1. Algemeen

De fiscaal niet verjaarde geregulariseerde overige inkomsten: normaal tarief + 20 percentpunten

De fiscaal niet verjaarde geregulariseerde beroepsinkomsten:normaal (progressief) tarief PB / VENN.B + 20 percentpunten + (in voorkomend geval) aanvullende crisisbijdrage of aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting of aanvullende agglomeratiebelasting op de personenbelasting

De fiscaal niet verjaarde BTW-handelingen: normaal tarief + 20 percentpunten (tenzij combinatie met regularisatie van beroepsinkomsten)

De geregulariseerde overige inkomsten van het lopende jaar: normaal tarief + 25 percentpunten

De geregulariseerde beroepsinkomsten van het lopende jaar: hoogste marginale tarief + 25 percentpunten + (in voorkomend geval) aanvullende crisisbijdrage of aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting of aanvullende agglomeratiebelasting op de personenbelasting

De geregulariseerde BTW-handelingen van het lopende jaar: normaal tarief + 25 percentpunten (tenzij combinatie met regularisatie van beroepsinkomsten)

Fiscaal verjaarde kapitalen: 36 percentpunten op het kapitaal

Fiscaal verjaarde kapitalen onder de vorm van levensverzekeringen: 36 percentpunten op het kapitaal

Fiscaal verjaarde kapitalen van een buitenlandse rekening: 36 percentpunten op het kapitaal

Fiscaal verjaarde kapitalen van een juridische constructie: 36 percentpunten op het kapitaal

De niet verjaarde sociale bijdragen: 15 pct van de geregulariseerde beroepsinkomsten

3.2. Overgangsmaatregel

Vanaf 1 januari 2017:

 • 20 percentpunten worden 22 percentpunten
 • 36 percentpunten worden 37 percentpunten
 • 15 pct. wordt 17 pct.

Vanaf 1 januari 2018:

 • 22 percentpunten worden 23 percentpunten
 • 37 percentpunten worden 38 percentpunten
 • 17 pct. wordt 18 pct.

Vanaf 1 januari 2019:

 • 22 percentpunten worden 24 percentpunten
 • 37percentpunten worden 39 percentpunten
 • 17 pct. wordt 19 pct.

Vanaf 1 januari 2020:

 • 22 percentpunten worden 25 percentpunten
 • 37 percentpunten worden 40 percentpunten
 • 17 pct. wordt 20 pct.

Vanaf 1 januari 2021:

 • 22 percentpunten worden 26 percentpunten
 • 37 percentpunten worden 41 percentpunten
 • 17 pct. wordt 21 pct.

4) Wat levert regulariseren op?

Fiscale immuniteit: de definitieve betaling zonder voorbehoud van de voormelde heffingen heeft tot gevolg dat de fiscaal niet verjaarde geregulariseerde overige inkomsten, beroepsinkomsten en BTW-handelingen (al dan niet van het lopende jaar) niet meer onderworpen zullen worden aan de inkomstenbelasting en/of BTW en belastingverhogingen, boetes en nalatigheidsinteresten.

Het feit dat beroepsinkomsten (van het lopende jaar) ten onrechte als geregulariseerde overige inkomsten (van het lopende jaar) aan de heffing worden onderworpen, verhindert niet dat een nieuwe aanslag als beroepsinkomsten wordt gevestigd. In voorkomend geval, is geen verrekening van de reeds betaalde heffing op de kwalificatie als overige inkomsten voorzien.

Strafrechtelijke immuniteit:

De strafrechtelijke immuniteit geldt op voorwaarde dat de belastingplichtige voor de datum van indiening van de regularisatieaangifte niet het voorwerp heeft uitgemaakt van een opsporingsonderzoek of een gerechtelijk onderzoek uit hoofde van die misdrijven en de definitieve betaling zonder enige voorbehoud van de verschuldigde heffingen voor:

 • Het misdrijf fiscale fraude en het daaraan gekoppelde witwasmisdrijf (ook voor mededaders en medeplichtigen)
 • De misdrijven valsheid in geschriften, misbruik van vertrouwen, misbruik van vennootschapsgoederen, faillissementsmisdrijven, e.d.m., dewelkewerden gepleegd met het oog op het plegen of vergemakkelijken van het misdrijf fiscale fraude en het daaraan gekoppelde witwasmisdrijf -de immuniteit geldt niet voor mededaders en medeplichtigen die geen regularisatieaangifte hebben ingediend.

Voor alle andere misdrijven kunnen de betrokkenen nog steeds het voorwerp uitmaken van strafvervolging.

Anonimiteit

De ambtenaren van het Contactpunt regularisatie (hierna ‘CPR’) zijn gehouden tot het beroepsgeheim en hebben geen meldingsplicht t.a.v. het openbaar ministerie. Zij mogen de naar aanleiding van de regularisatieaangifte verkregen inlichtingen bovendien niet bekend maken aan de andere diensten van de Federale Overheidsdienst Financiën.

Het CPR maakt evenwel een afschrift van ieder sociaal regularisatieattest over aan het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen, dat het zal meedelen aan het sociaal verzekeringsfonds van de aangever. De ambtenaren en personeelsleden van het Rijksinstituut voor Sociale Verzekeringen en het sociaal verzekeringsfonds zijn echter tot beroepsgeheim gehouden.

De aangifte en de betaling van de heffing kunnen niet als indicie of aanwijzing worden aangewend om fiscale onderzoeks-en controleverrichtingen uit te voeren, om mogelijke inbreuken op de belastingwetgeving te melden of om meldingen uit te wisselen, behalve met betrekking tot de vaststelling van de ingevolge de aangifte verschuldigde heffing, het bedrag van de geregulariseerde sommen, waarden en inkomsten. Dit geldt overeenkomstig in geval van regularisatie van sociale bijdragen m.b.t. een sociale controle.

Het CPR brengt het CFI in kennis van het regularisatieattest en omvang en oorsprong van de geregulariseerde kapitalen en inkomsten, de periode waarin de kapitalen en inkomsten zijn ontstaan en de voor de geregulariseerde bedragen gebruikte financiële rekeningen.

Sociaal zekerheidsrechtelijke immuniteit

De immuniteit geldt in voorkomend geval voor:

 • De sociale bijdragen
 • De verhogingen
 • De administratieve boetes
 • Strafrechtelijke vervolgingen voor onjuiste of onvolledige verklaringen betreffende sociale bijdragen van zelfstandigen, voor zover de belastingplichtige voor de datum van indiening van de regularisatieaangifte niet het voorwerp heeft uitgemaakt van een opsporingsonderzoek of een gerechtelijk onderzoek uit hoofde van deze inbreuken en de verschuldigde sommen definitief en zonder enige voorbehoud werden betaald.

5) Hoe regulariseren?

 • Aangifte + bondige verklaring indienen bij het CPR
 • Onderliggende stukken kunnen tot 6 maanden na de indiening van de aangifte worden ingediend
 • Het CPR onderzoekt de ontvankelijkheid en eventueel de overeenstemming van de aangifte met de onderliggende stukken, stelt het bedrag vast van de verschuldigde heffing en stuurt een brief naar de belastingplichtige
 • De belastingplichtige moet de betaling verrichten binnen 15 kalenderdagen volgend op de verzendingsdatum van de voormelde brief
 • Na ontvangst van de betaling verzendt het CPR een regularisatieattest aan de belastingplichtige
 • Het CPR brengt de CFIop de hoogte van de regularisatie en bezorgt het een kopie van het regularisatieattest en de gegevens vermeld in de bondige verklaring, met uitzondering van het fraudeschema

6)H oe vaak kunt u regulariseren?

De regularisatie wordt opnieuw opengesteld voor iedereen, ook voor diegenen die reeds een regularisatieaangifte voor de inwerkingtreding van de huidige bepalingen bij het CPR ingediend hebben.

De maatregel heeft daarbij een éénmalig karakter. Derhalve kan de belastingplichtige slechts éénmaal toepassing maken van de nieuwe regularisatie.

7) Inwerkingtreding

De nieuwe fiscale regularisatie zal in werking treden op 1 januari 2016, weliswaar op voorwaarde dat de Financiële Actiegroep (FAG) hiertegen geen fundamentele bezwaren heeft. Dit onderzoek door de FAG loopt momenteel nog.

8) Rekenvoorbeeld

1. Lotte heeft begin 2008 een som van 500.000 EUR geërfd waarop ze successierechten betaalde. Ze parkeerde het geld in een obligatie met een jaarlijkse coupon van 3%. Die coupons worden uitbetaald op een Luxemburgse rekening, die ze niet aangeeft.

Te regulariseren inkomsten: 3% van 500.000 EUR voor de periode 2008-2015 : 15.000 EUR x 8 = 120.000 EUR

 • Te regulariseren overige inkomsten: 15.000 EUR x 7 = 105.000 EUR
 • Te regulariseren overige inkomsten van het lopende jaar: 15.000 EUR

Tarief van de verschuldigde heffing:

 • Te regulariseren overige inkomsten: 15% (normaal tarief (*) ) + 20 percentpunten = 35%
 • Te regulariseren inkomsten van het lopende jaar: 15% (normaal tarief) + 25% percentenpunten = 40%

(*) Voor de eenvoudigheid wordt hier geen rekening gehouden met de verhoging van het tarief van de roerende voorheffing op interesten vanaf aanslagjaar 2014.

Verschuldigde heffing:

 • Geregulariseerde overige inkomsten: 105.000 EUR x 35% = 36.750 EUR
 • Geregulariseerde overige inkomsten van het lopende jaar: 15.000 EUR x 40% = 6.000 EUR
 • Totaal: 42.750 EUR

2. Leo heeft een buitenlandse rekening in Zwitserland, waarop hij tijdens de periode 2008-2014 200.000 EUR dividenden heeft genoten. Het vermogen bedraagt op 31 december 2007 1.000.000 EUR en heeft een onbekende oorsprong.

Te regulariseren overige inkomsten: 200.000 EUR

Te regulariseren fiscaal verjaard kapitaal: 1.000.000 EUR

Tarief van de verschuldigde heffing:

 • Te regulariseren overige inkomsten: 25% (normaal tarief ) + 20 percentpunten = 45%
 • Te regulariseren fiscaal verjaard kapitaal: 36%

Verschuldigde heffing:

 • Geregulariseerde overige inkomsten: 200.000 EUR x 45% = 90.000 EUR
 • Geregulariseerde fiscaal verjaard kapitaal: 1.000.000 EUR x 36% = 360.000 EUR
 • Totaal: 450.000 EUR

Wij houden voor U de definitieve teksten mee in het oog. Als er wijzigingen zijn, maken wij deze uiteraard ook bekend.

Neem contact op met één van onze advocaten

Jo Roseleth

Contact