Overslaan en naar de inhoud gaan

Gebruiksvoorwaarden
website

Fietsers

 

1. Toepassingsgebied

1.1. De website ("Website") wordt ter beschikking gesteld door MOORE LAW cvba, een burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (CVBA) naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel gevestigd te 1020 Brussel, Esplanade 1 bus 88, KBO 555.651.236

1.2. De huidige gebruiksvoorwaarden voor de Website ("Gebruiksvoorwaarden"), samen met de voorwaarden waarnaar uitdrukkelijk wordt verwezen (zoals de ”Privacyverklaring” en de ”Cookieverklaring”) geven u informatie over MOORE LAW en over de manier waarop en de voorwaarden waaronder u van de Website gebruik kunt maken. Neem rustig de tijd om deze documenten door te lezen, aangezien deze bepalingen van belang kunnen zijn voor u.

1.3. Door de Website te gebruiken, gaat u uitdrukkelijk akkoord met de “Gebruiksvoorwaarden”. Indien u bij het lezen van de Gebruiksvoorwaarden niet akkoord gaat met de inhoud ervan, wordt u verzocht om geen verder gebruik te maken van de Website.

2. Doel en inhoud van de Website

2.1. De Website verstrekt informatie over MOORE LAW, haar structuur, werking en medewerkers. Tevens wordt er informatie gegeven over MOORE LAW als onderneming. Daarnaast kan de Website ook juridische informatie bevatten.

2.2. MOORE LAW garandeert evenwel geenszins dat deze of andere informatie ter beschikking zal worden gesteld of gehouden en MOORE LAW behoudt zich het recht voor om de inhoud van de Website aan te passen, te wijzigen of aan te vullen naar eigen goeddunken, dit zonder aankondiging of kennisgeving.

2.3. MOORE LAW wil u met deze ter beschikking gestelde teksten de nodige informatie verstrekken, zonder dat de in dit document vervatte informatie bedoeld kan worden als een advies. Bijgevolg geeft MOORE LAW geen garanties dat de informatie foutloos is, zodat u dit document en haar inhoud op eigen risico gebruikt.

3. Uw gebruik van de Website

3.1. De Gebruiker gaat ermee akkoord om de Website enkel voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden en in overeenstemming met alle op de Gebruiker van toepassing zijnde wetgeving te gebruiken.

3.2. De Gebruiker gaat ermee akkoord om geen virussen, "deep link", "robot", of andere schadelijke automatische en andere systemen te gebruiken om toegang te krijgen tot de Website of om delen van de Website te reproduceren of te beïnvloeden op welke wijze dan ook. Evenmin zal de Gebruiker de kwetsbaarheid van de Website, of enige netwerken geconnecteerd aan de Website, testen noch zal de Gebruiker enige actie ondernemen die leidt tot een disproportioneel grote hoeveelheid aan content op de Website of enige netwerken teneinde bijvoorbeeld een "Denial of Service" te creëren. De Gebruiker zal de Website in het algemeen niet manipuleren op welke wijze dan ook.

3.3. Waar de Website de mogelijkheid zou bieden om content op te laden, gaat de Gebruiker akkoord alle toepasselijke regelgeving na te leven en om algemene principes van goede smaak en zedelijkheid in acht te nemen.

4. Aansprakelijkheid

4.1. MOORE LAW kan in geen geval of onder geen enkele omstandigheid, op directe of indirecte, algemene of bijzondere wijze aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade te wijten aan het gebruik van de Website, met inbegrip, zonder beperking, van het verstrekken van verkeerde informatie, alle verliezen, of beschadiging van gegevens op het toestel van de gebruiker.

4.2. Ondanks alle inspanningen, kunnen internetdiensten nooit volledig vrij zijn van mogelijke beveiligingsrisico's. Daarom is MOORE LAW niet verantwoordelijk voor schendingen van de vertrouwelijkheid van gebruikersgegevens, bijvoorbeeld wanneer de Website, de servers van MOORE LAW of de communicatie tussen de Website en de servers van MOORE LAW worden aangevallen door derden.

4.3. MOORE LAW geeft geen garanties voor de goede werking van de Website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gehouden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de Website.

4.4. Deze clausule doet geen afbreuk aan dwingende wettelijke bepalingen die anders zouden bepalen of in geval van opzet vanwege MOORE LAW.

5. Intellectuele eigendom

5.1. Elke reproductie, publieke mededeling of hergebruik van de Website of een deel daarvan, d.i. met inbegrip van de daarin vervatte tekst, afbeeldingen, interface-elementen en informatie op welke wijze dan ook, is verboden behoudens na uitdrukkelijke, schriftelijke en voorafgaande toestemming van MOORE LAW. Mogelijks zijn deze eigendom van derde partijen, en dient de toestemming van dergelijke partijen te worden bekomen.

6. Wijzigingen

6.1. MOORE LAW behoudt zich steeds het recht voor om deze Gebruiksvoorwaarden te wijzigen. Het is uw verantwoordelijkheid om de op het moment van uw bezoek toepasselijke Gebruiksvoorwaarden door te nemen telkens wanneer u van de Website gebruik maakt. Deze Gebruiksvoorwaarden werden het laatst gewijzigd en herzien in juni 2017.

6.2. Nieuwe informatie op de Website wordt automatisch onderworpen aan deze Gebruikersvoorwaarden.

7. Links

7.1. De Website kan hyperlinks of enig ander mechanisme bevatten dat verwijst naar inhoud die wordt aangeboden door een derde partij. Dergelijke inhoud staat niet onder de controle van MOORE LAW en deze kan hiervoor dan ook geen aansprakelijkheid aanvaarden, noch betekent de aanwezigheid van een dergelijke verwijzing dat MOORE LAW akkoord zou gaan met de inhoud die via de verwijzing ter beschikking wordt gesteld.

8. Verwerking van persoonsgegevens en cookies

8.1. We verwerken uw persoonsgegevens enkel in overeenstemming met wat is bepaald in onze Privacyverklaring.  Gelieve deze verklaring aandachtig na te lezen aangezien deze belangrijke bepalingen bevat voor de Gebruiker.

8.2. Bovendien wordt op de Website gebruik gemaakt van cookies. Meer informatie vindt u in onze Cookieverklaring.

9. Niet-geldigheid van bepalingen

9.1. Indien een rechtbank of een andere bevoegde autoriteit zou oordelen dat een van de bepalingen in deze Gebruiksvoorwaarden niet-toepasselijk of onwettig is, dan zullen alle overige bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden van toepassing blijven en zal de niet-toepasselijke of onwettige bepaling vervangen worden door een toepasselijke dan wel wettige bepaling die zo nauw mogelijk aansluit bij de oorspronkelijke bedoeling van de partijen.

10. Afzien van rechten

10.1. Indien MOORE LAW bepaalde rechten die haar toekomen op grond van de wet of de contractuele bepalingen met de Gebruiker, niet of niet meteen uitoefent, heeft dergelijke niet-uitoefening geenszins tot gevolg dat MOORE LAW afziet van deze of andere rechten en behoudt zij, binnen de perken van de wet, steeds de mogelijkheid om deze of andere rechten uit te oefenen.

11. Klachten, toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

11.1.  Deze Gebruiksvoorwaarden zijn onderworpen aan het Belgisch recht en dienen als dusdanig te worden geïnterpreteerd. In geval van een geschil dat niet minnelijk kan worden opgelost, zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel bevoegd, dit zonder afbreuk te doen aan dwingende regelgeving.