Overslaan en naar de inhoud gaan
#Moore Law #Tax & Legal

Belasting op tweede verblijven aan de kust: dien tijdig bezwaar in

maandag 03/07/2023

In Koksijde, Knokke-Heist en De Panne zijn niet-inwoners een belasting op tweede verblijven verschuldigd, terwijl de eigen inwoners geen (aanvullende) of minstens veel lagere gemeentebelasting moeten betalen. Hoewel dit onderscheid in behandeling reeds meermaals ongrondwettelijk werd bevonden door de hogere rechtspraak, blijven de badsteden halsstarrig de onwettige belasting opleggen. De gemeenten komen steeds met nieuwe argumenten op de proppen om hun verschil in behandeling alsnog te rechtvaardigen, met wisselend succes.

Recent heeft het hof van beroep te Gent echter op heldere wijze het huidige belastingreglement van de gemeente Knokke-Heist met betrekking tot de jaren 2020 tot en met 2025 van tafel geveegd. De uitspraak van het Gentse hof heeft ondertussen ook al navolging gekregen bij de rechtbank van eerste aanleg van Brugge. Aangezien de uitspraak van het hof van beroep geen algemene draagwijdte heeft, maar enkel uitwerking heeft voor het concrete individuele geval, dient iedere belastingplichtige zelf actie te ondernemen en een bezwaarschrift in te dienen om zijn rechten te vrijwaren.

Opmerking: hieronder wordt specifiek ingegaan op de situatie van de gemeenten Koksijde en Knokke-Heist, maar dezelfde redenering geldt ook voor de badstad De Panne.

Wat is de situatie in Koksijde?

De gemeente Koksijde had voor de periode van 2016 tot en met 2019 een belastingreglement op tweede verblijven uitgevaardigd op basis waarvan zij de eigenaars van een tweede verblijf in Koksijde forfaitair belastte. In de aanhef van het belastingreglement motiveert zij waarom de belasting in kwestie gerechtvaardigd zou zijn. Hierbij verwijst zij onder meer naar het doel om het residentieel wonen te beschermen en naar de prijsdruk op de markt ten gevolge van de vele eigenaars van een tweede verblijf.

De inwoners van de gemeente Koksijde dienden nochtans geen aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting betalen.

Meermaals werd het belastingreglement – terecht – ongrondwettelijk bevonden door onder andere het hof van beroep te Gent en het Hof van Cassatie. Het is namelijk een onverantwoorde schending van het gelijkheidsbeginsel dat niet-inwoners dienen te betalen voor de faciliteiten en dienstverlening van de gemeente en de inwoners niet.

Voor de periode van 2020 tot en met 2025 vaardigde de gemeente Koksijde dan maar een nieuw belastingreglement op tweede verblijven uit, waarin ze halsstarrig de belasting op tweede verblijven blijft heffen. Via het toevoegen van een aantal nieuwe motieven tracht zij het verschil in onderscheid tussen inwoners en niet-inwoners beter te staven, maar in essentie is de motivering dezelfde. Ook voert de gemeente Koksijde een algemene gemeentebelasting in voor inwoners, maar deze is slechts een peulenschil in vergelijking met de belasting op de tweede verblijven. Er is dus nog steeds een duidelijk onderscheid in behandeling tussen de inwoners en de eigenaars van een tweede verblijf, zonder dat er voor dit onderscheid een objectieve en redelijke verantwoording bestaat.

Binnen de rechtbank van eerste aanleg te Brugge was er tot voor kort geen eensgezindheid over deze problematiek voor de periode 2020 tot en met 2025. Er waren zowel vonnissen in negatieve als in positieve zin voor de belastingplichtige.

Het hof van beroep te Gent is duidelijk voor de belasting in Knokke

Ook de gemeente Knokke heeft bij het aannemen van haar belastingreglement voor de periode 2020 tot 2025 geprobeerd om met nieuwe motieven het verschil in behandeling te rechtvaardigen. De gemeente haalt hierbij gelijkaardige argumenten aan als de gemeenten Koksijde en De Panne. Het hof van beroep te Gent is echter scherp voor deze argumenten.

Zo stelt het hof bijvoorbeeld dat het argument van de gemeente dat het opleggen van een belasting op tweede verblijven de sociale cohesie binnen de gemeente behoudt, door niets is gestaafd en niet als een verantwoording kan gelden voor het gemaakte onderscheid tussen inwoners en niet-inwoners.

Ook het argument dat de belasting verantwoord is als een soort vermogensbelasting (forfaitaire weeldebelasting’) voor rijkere mensen die zich een tweede verblijf kunnen aanschaffen, wordt van tafel geveegd. Een onroerend goed kan een teken van weelde zijn. Echter, het feit dat op een onroerend goed in de gemeente geen inschrijving in de bevolkingsregisters is genomen, kan niet als een teken van weelde worden beschouwd.

Ook de andere argumenten veegt het hof duidelijk van tafel.

Rechtbank van eerste aanleg Brugge lijkt te volgen

Zoals gezegd was er binnen de rechtbank van eerste aanleg te Brugge tot voor kort geen eensgezindheid over deze problematiek. Met het nieuwe arrest van het hof van beroep te Gent van 2 mei 2023 lijkt de kentering te zijn ingezet. In maar liefst twaalf vonnissen van 6 en 20 juni heeft de gemeente Knokke ongelijk gekregen.

De discussie lijkt hiermee definitief gesloten in het voordeel van de belastingplichtige.

Let op de termijnen om bezwaar in te dienen

Gezien de recente rechtspraak is het mogelijk om een bezwaarprocedure op te starten tegen de aanslagen die worden gevestigd door de gemeente Koksijde, Knokke-Heist en De Panne.

De termijn om een bezwaarschrift in te dienen tegen de aanslagen van de gemeenten is in principe drie maanden te rekenen vanaf de derde werkdag na verzending van het aanslagbiljet. Wees er dus op tijd bij om uw bezwaar in te dienen.

Ons kantoor kan u hierbij de nodige bijstand verlenen. Door onze expertise in deze materie kan dit aan een beperkt en forfaitair ereloon.

Wenst u meer informatie over dit topic? Aarzel dan zeker niet om contact op te nemen met ons team. We helpen u graag.

Neem contact op met één van onze advocaten

Hitoshi Vanlandeghem

Hitoshi Vanlandeghem

Director - Advocaat

Contact
Thomas Kiebooms

Thomas Kiebooms

Senior Associate - Advocaat

Contact